EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Zasady recenzowania publikacji

  1. Wszystkie teksty nadesłane do redakcji „Tekstów Drugich” są recenzowane.
  2. Proces recenzyjny nadzorują redaktorzy tematyczni, czyli członkowie kolegium redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule.
  3. Redaktor tematyczny powołuje dwóch recenzentów zewnętrznych (spoza Instytutu Badań Literackich PAN, oraz spoza jednostki, w tym zagranicznej, w której zatrudniony jest autor), którzy niezależnie oceniają dany artykuł. W przypadku tekstów w języku obcym, jeden z recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej.
  4. Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku, biorąc pod uwagę m.in., nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii, oraz wkład wniosków w stan badań.
  5. Każda recenzja ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku, bądź jej odrzuceniu.
  6. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu podejmuje redaktor tematyczny na podstawie dwóch pisemnych recenzji zewnętrznych.
  7. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  8. Recenzje są tajne. Redakcja nie ujawnia treści recenzji autorom, ani drugiemu recenzentowi.
  9. Raz w roku, w ostatnim (6) numerze oraz na stronie internetowej pisma, redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z „Tekstami Drugimi”.
  10. Redakcja uznaje „ghostwriting” i „guest authorship” za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej a także zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).
Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji