EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Tomasz Sahaj

Aktywność sportowa w prozie Szczepana Twardocha

Indeks autorów: Tomasz Sahaj
Numer: 2023 / 6

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań komparatystycznych prozy Szczepana Twardocha. Utwory tego pisarza analizowane są pod kilkoma względami: a) jakie rodzaje aktywności ruchowej Twardoch osobiście podejmuje i opisuje; b) jakie dyscypliny sportowe najczęściej występują w jego utworach; c) podobieństwa w prezentacji sportu w autobiograficznych narracjach innych twórców prozy polskiej i zagranicznej; d) powiązanie sportu z filozofią, historią Polski i Śląska oraz (pseudo)kibicowaniem, jako elementami współczesnej rzeczywistości społecznej. Łączenie ze sobą żywiołów na pozór odległych – kibicowania, filozofii, sportu i literatury – wydaje się zabiegiem ryzykownym i zaskakującym. Współczesna proza polska dostarcza jednak wielu przykładów na udane połączenie tych elementów w jedną całość, mariaż kultury wysokiej z niską: poczytne powieści utytułowanych autorów uprawiających sport. Sztandarowym tego przykładem jest czytelniczy i medialny sukces Króla Szczepana Twardocha.

Słowa klucze: literatura, kultura fizyczna, sport, Szczepan Twardoch


Title: Sports activity in Szczepan Twardoch’s prose

Abstract:
The aim of the article is to present the effects of the comparative research of Szczepan Twardoch’s prose. The writer’s work is being analysed in many ways: a) which kinds of physical activity Twardoch engages in and describes; b) which sports disciplines most often occur in his writing; c) similarities in the presentation of sport in autobiographical narrations of other authors of the Polish and foreign prose; d) the connection between sport and philosophy, history of Poland and Silesia together with pseudo-fans, as elements of contemporary social reality. Linking elements seemingly remote – supporting, philosophy, sport and literature – appears to be a risky and a surprising operation. However, Polish contemporary prose supplies us with numerous examples of a successful fusion of these, the marriage of high and low culture: widely-read novels of titled authors practising sport. A flagship example can be the reader’s and media success of The King by Szczepan Twardoch.

Keywords: literature, physical culture, sport, Szczepan Twardoch

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji