EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Zasady recenzowania publikacji

 

Nowe zasady procesu recenzyjnego

 

  1. Dla recenzentów

Od dnia 1 marca 2021 recenzje (anonimizowane, pozbawione danych wskazujących na tożsamość recenzenta) będę przekazywane autorom, poza wyróżnioną w nowym druku recenzenckim sekcją „Do wiadomości redakcji”.

 

  1. Dla autorów

Od dnia 1 marca 2021 zmieniają się zasady recenzowania artykułów nadesłanych do publikacji w Tekstach Drugich. Proces oceny tekstu będzie dwustopniowy, pierwszy stopień polega na ocenie zgodności tekstu (przez 1 osobę z kolegium redakcyjnego) z następującymi wymogami:

  1. Przedstawiony tekst musi być tekstem naukowym, napisanym w języku polskim (nie przyjmujemy niezamawianych tekstów pisanych w innych językach).
  2. Przedstawiony tekst musi być napisany poprawną polszczyzną. Teksty rażąco niepoprawne są odrzucane bez możliwości poprawy.
  3. Przedstawiony tekst musi spełniać podstawowe zasady formatowania artykułów przyjęte w Tekstach Drugich oraz zasady dotyczące objętości dla poszczególnych typów publikacji (artykuł/recenzja).
  4. Artykuł musi być kompletny, tj. zawierać informację o autorze, bibliografię, słowa kluczowe, abstrakt, numer ORCID, itd.
  5. Artykuł musi być zgodny z szeroko rozumianym profilem tematycznym czasopisma (tj. nie przyjmujemy tekstów całkowicie od niego odbiegających).
  6. Artykuł nie mógł być nigdy wcześniej opublikowany w żadnej formie.

Teksty spełniające powyższe wymogi kierowane są do co najmniej dwóch recenzentów, a autor będzie mailowo powiadamiany o tym fakcie. Pierwszy etap oceny trwa do 2 tygodni, etap recenzji: ok. 6-8 tygodni, w przypadku konieczności zasięgnięcia trzeciej recenzji – ok. 10 tygodni. Elementem oceny recenzentów jest także zgodność artykułu z profilem czasopisma oraz z planowanymi numerami tematycznymi.

Proces recenzyjny nadzorują redaktorzy tematyczni, czyli członkowie kolegium redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule.

Redaktor tematyczny powołuje co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych (spoza jednostki, w tym zagranicznej, w której zatrudniony jest autor), którzy niezależnie oceniają dany artykuł. W przypadku tekstów w języku obcym, jeden z recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej.

Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku, biorąc pod uwagę m.in., nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii, oraz wkład wniosków w stan badań.

Każda recenzja ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku, bądź jej odrzuceniu.

Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu podejmuje redaktor tematyczny na podstawie pisemnych recenzji.

Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

Redakcja uznaje „ghostwriting” i „guest authorship” za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej a także zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).

Autorom będą przekazywane recenzje ich tekstów, nie zawierające nazwisk recenzentów. O ostatecznym przyjęciu tekstu do druku decyduje redaktor merytoryczny danego numeru czasopisma. Tempo publikacji artykułów zależeć będzie w pierwszej kolejności od możliwości tematycznego przypisania tekstów do numeru, ale fakt, że przesłany artykuł nie pasuje do planowanych numerów, nie jest czynnikiem wykluczającym publikację.

Proces recenzyjny jest zgodny z wytycznymi Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE).

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji