EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Wskazówki dla autorów

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty niepublikowane, również niepublikowane online.

Redakcja zwyczajowo zgadza się na przedruk artykułów zamieszczonych w „Tekstach Drugich” w innych publikacjach (np. czasopismach obcojęzycznych, monografiach autorskich i zbiorowych) pod warunkiem opatrzenia kolejnej publikacji informacją o pierwodruku w „Tekstach Drugich” oraz powiadomieniu redakcji o przedruku lub tłumaczeniu przez autora.

Uprzejmie prosimy, aby teksty nadsyłane do redakcji „Tekstów Drugich” przygotowywane były według poniższych reguł. Wskazówki dostępne są także w wersji do pobrania.

Format tekstu

 • Artykuły o objętości nieprzekraczającej 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami), czyli ok. 18-20 stron maszynopisu (12 pt, Times New Roman, odstęp 1,5);
 • Długość recenzji nie powinna przekraczać 25 tysięcy znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami (ok. 9-10 stron);
 • Przypisy, numerowane kolejnymi cyframi arabskimi, należy umieszczać na dole strony w formacie przyjętym przez redakcję (zob. przykłady poniżej lub bieżące numery pisma);
 • Tekst wyjustowany, wcięcie akapitowe: 1,25 cm;
 • Format przypisów: Times New Roman 10 pt, pojedynczy odstęp między wierszami, wyjustowane;
 • W tytule pliku prosimy podać nazwisko oraz pierwsze słowa tytułu, pisane z podkreślnikami, np. Nycz_Afektywne_manifesty.doc;
 • Format pliku: rtf lub doc (nie przyjmujemy tekstów zapisanych w innych formatach).

Dodatkowe informacje

Na pierwszej stronie należy umieścić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko autora/autorów;
 • Dane kontaktowe (e-mail, adres pocztowy, telefon);
 • Krótką notę biograficzną wg wzoru: imię, nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje, kontakt: adres e-mail, (do 400 znaków ze spacjami). Na dole strony umieściliśmy przykładowe biogramy.
 • Streszczenie artykułu w języku polskim (do 100 słów). Streszczenie powinno być utrzymane w formie bezosobowej i zawierać: ogólny opis poruszanej problematyki, przyjętą metodologię badań i najważniejsze tezy;
 • Streszczenie recenzji powinno zawierać wyłącznie adres bibliograficzny recenzowanej książki według wzoru: Recenzja książki: Obrazy PRL-u, red. K. Brzechczyn, IPN, Poznań 2008.
 • Słowa kluczowe artykułu (ok. 5 słów kluczowych dowolnie dobranych przez autora/kę).
 • Bibliografię dzieł cytowanych zapisaną zgodnie z formatem przypisów.
 • Numer ORCID
 • Opcjonalnie:
  • Informacja o finansowaniu pracy z grantu;
  • Tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku angielskim;
  • Nota copyright (jeżeli artykuł jest przekładem z języka obcego).

Streszczenia

Streszczenie powinno zawierać:

 • tezę artykułu,
 • opis metodologii badań,
 • najważniejsze informacje zawarte w tekście,
 • słowa kluczowe i frazy, które pozwolą szybko zidentyfikować zawartość i główne zagadnienia artykułu,
 • informacje pozwalające usytuować artykuł w kontekście innych badań,
 • w streszczeniu  należy operować krótkimi zdaniami, które w sposób precyzyjny i konkretny definiują problem zawarty w artykule.

Nie należy:

 • przekraczać objętości 100 słów,
 • używać wielosłownych sformułowań i określeń abstrakcyjnych,
 • odnosić się szczegółowo do innych badań,
 • podawać informacji niezawartych w artykule,
 • podawać definicji.

Główną funkcją streszczenia jest informowanie czytelnika o najważniejszym wkładzie artykułu do stanu badań. Streszczenia po polsku pozwalają czytelnikom zdecydować, czy warto przeczytać cały artykuł. W wersji angielskiej streszczenie umożliwiają decyzję, czy warto zamówić tłumaczenie artykułu. Wiele baz danych internetowych w Polsce i za granicą używa streszczeń do indeksowania artykułów, dlatego streszczenia powinny zawierać słowa kluczowe i frazy pozwalające na łatwe wyszukiwanie.

Nadsyłanie

 • Artykuły wraz z wymaganymi informacjami prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres Redakcja@TekstyDrugie.pl.
 • Teksty niesformatowane według powyższych wymagań (czcionka, przypisy) lub niezawierające wszystkich dodatkowych informacji nie będą przyjmowane.
 • Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
 • Materiały graficzne (fotografie, ilustracje, wykresy) prosimy załączyć w osobnych plikach w możliwie najlepszej jakości. Autor jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody na wydrukowanie ilustracji. Redakcja rezerwuje sobie prawo do opublikowania tekstu bez nadesłanych materiałów graficznych.

Format przypisów

Informacje ogólne:

 • brak przecinka po nazwisku a przed tytułem książki;
 • tytuły anglojęzyczne: wszystkie słowa wielką literą poza rodzajnikami, spójnikami i przyimkami, chyba że któryś z nich jest pierwszym słowem tytułu;
 • między datami (np. 1945-1946) oraz między cyframi określającymi zakres stron stosujemy dywiz (np. s. 9-12), a w przypadku dwuczłonowych nazw określających miejsce wydania książki – półpauzę (np. London–Oxford);
 • należy podawać nazwę wydawnictwa.

Książki

Z. Najder Życie Conrada-Korzeniowskiego, t. 2, Alfa, Warszawa 1980, s. 143; G. Himmelfarb Jeden naród dwie kultury, przeł. P. Bogucki, wstęp P. Skurowski, WAiP, Warszawa 2007; J. Conrad Listy, oprac. Z. Najder, przeł. H. Carroll-Najder, PIW, Warszawa 1968, s. 223.

J. Bryant Płynny tekst, przeł. Ł. Cybulski, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2020, s. 20-22.

E. Faye Heidegger. The Introduction of Nazism into Philosophy in Light of the Unpublished Seminars of 1933-1935, transl. by M.B. Smith, foreword T. Rockmore, Yale University Press, New Haven, Conn. –London 2009, s. 116-117.

C. Schmitt Dialogues on Power and Space, ed. by A. Kalyvas, F. Finchelstein, transl. and with an introduction by S.G. Zeitlin, Polity, Cambridge 2015, s. 73-74.

Artykuł w tomie zbiorowym 

E. Domańska Obrazy PRL-u w perspektywie postkolonialnej, w:, red. K. Brzechczyn, IPN, Poznań 2008.

Artykuł w czasopiśmie 

C. Cavanagh Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, przeł. T. Kunz, „Teksty Drugie” 2003 nr 2/3, s. 63; E. Thompson Polski nacjonalizm jest niezwykle łagodny, „Dziennik” 31.03.2007.

Źródła internetowe (w nawiasie okrągłym data dostępu)

U. Pawlicka Trailery literackie – o reklamie literatury pisanej „żywą kamerą”,  „Niedoczytania” 2010, http://niedoczytania.pl/trailery-literackie-o-reklamie-literatury-pisanej-zywa-kamera (10.05.2011); J. Klejnocki Nobel 2040 dla Polski, „Raptularz końca czasów”, 25.11.2011, http://klejnocki.wydawnictwoliterackie.pl/wpis/150/ (7.12.2011).

Kolejny cytat z przywoływanego wcześniej tekstu 

C. Cavanagh Postkolonialna Polska, s. 63.

Przywołanie tej samej pozycji w następnym przypisie: Tamże.

Przykładowe biogramy

Ryszard Nycz, prof. dr hab., kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ, pracownik IBL PAN. Redaktor naczelny Tekstów Drugich. Członek korespondent PAN i PAU, KNoL PAN i KNoK PAN. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii „Nowa Humanistyka”. Ostatnio opublikował: Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura (2012). Kontakt: Ryszard.Nycz@uj.edu.pl.

Anna Nasiłowska, prof. dr hab., pracownik IBL PAN, członkini Zespołu Literatura i Gender IBL PAN. Zastępca redaktora naczelnego Tekstów Drugich.  Ostatnio opublikowała biografię Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (2010), wybór pism Stefanii Zahorskiej (2010) oraz reportaż historyczny Wolny agent Umeda i druga Japonia (2013). Współredaktorka Encyklopedii gender (2014). Kontakt: Anna.Nas@wp.pl.

Maciej Maryl, dr, adiunkt, Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych IBL PAN, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Koordynator redakcji Tekstów Drugich. Interesuje się komunikacją literacką, nowymi mediami, piśmiennictwem multimedialnym oraz związkami technologii z kulturą. WWW: maryl.org. Kontakt: Maciej.Maryl@ibl.waw.pl.

Nowe zasady procesu recenzyjnego

 1. Dla recenzentów

Od dnia 1 marca 2021 r. recenzje (anonimizowane, pozbawione danych wskazujących na tożsamość recenzenta) będę przekazywane autorom, poza wyróżnioną w nowym druku recenzenckim sekcją „Do wiadomości redakcji”.

 1. Dla autorów

Od dnia 1 marca 2021 r. zmieniają się zasady recenzowania artykułów nadesłanych do publikacji w „Tekstach Drugich”. Proces oceny tekstu będzie dwustopniowy, pierwszy stopień polega na ocenie zgodności tekstu (przez jedną osobę z kolegium redakcyjnego) z następującymi wymogami:

 1. Przedstawiony tekst musi być tekstem naukowym, napisanym w języku polskim (nie przyjmujemy niezamawianych tekstów pisanych w innych językach).
 2. Przedstawiony tekst musi być napisany poprawną polszczyzną. Teksty rażąco niepoprawne są odrzucane bez możliwości poprawy.
 3. Przedstawiony tekst musi spełniać podstawowe zasady formatowania artykułów przyjęte w „Tekstach Drugich” oraz zasady dotyczące objętości dla poszczególnych typów publikacji (artykuł/recenzja).
 4. Artykuł musi być kompletny, tj. zawierać biogram autora, jego numer ORCID, a także adres korespondencyjny i mailowy, bibliografię tekstów cytowanych w artykule, słowa kluczowe i abstrakt w języku polskim.
 5. Artykuł musi być zgodny z szeroko rozumianym profilem tematycznym czasopisma (tj. nie przyjmujemy tekstów całkowicie od niego odbiegających).
 6. Artykuł nie może być wcześniej opublikowany w żadnej formie.

Teksty spełniające powyższe wymogi kierowane są do co najmniej dwóch recenzentów, a autor będzie mailowo powiadamiany o tym fakcie. Pierwszy etap oceny trwa do 2 tygodni, etap recenzji: ok. 6-8 tygodni, w przypadku konieczności zasięgnięcia trzeciej recenzji – ok. 10 tygodni. Elementem oceny recenzentów jest także zgodność artykułu z profilem czasopisma oraz z planowanymi numerami tematycznymi.

Proces recenzyjny nadzorują redaktorzy tematyczni, czyli członkowie kolegium redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule.

Redaktor tematyczny powołuje co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych (spoza jednostki, w tym zagranicznej, w której zatrudniony jest autor), którzy niezależnie oceniają dany artykuł. W przypadku tekstów w języku obcym, jeden z recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej.

Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku, biorąc pod uwagę m.in. nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii oraz wkład wniosków w stan badań.

Każda recenzja ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku bądź jej odrzuceniu.

Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu podejmuje redaktor tematyczny na podstawie pisemnych recenzji.

Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

Redakcja uznaje „ghostwriting” i „guest authorship” za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej, a także zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).

Autorzy będą otrzymywali recenzje swoich tekstów, niezawierające nazwisk recenzentów. O ostatecznym przyjęciu tekstu do druku decyduje redaktor merytoryczny danego numeru czasopisma. Tempo publikacji artykułów zależeć będzie w pierwszej kolejności od możliwości tematycznego przypisania tekstów do numeru, ale fakt, że przesłany artykuł nie pasuje do planowanych numerów, nie jest czynnikiem wykluczającym publikację.

Proces recenzyjny jest zgodny z wytycznymi Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE).

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji