EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Dorota Samborska-Kukuć

Spotkanie pacjenta z lekarzem oraz anamneza jako clou medycyny narracyjnej w eseistyce Andrzeja Szczeklika

Indeks autorów: Dorota Samborska-Kukuć
Numer: 2021 / 1

Spotkanie pacjenta z lekarzem oraz wywiad anamnestyczny to kluczowe kwestie w medycynie narracyjnej opracowane przez Ritę Charon i praktykowane na Zachodzie od ostatniego dziesięciolecia XX wieku. W eseistyce Andrzeja Szczeklika, korzystającego z badań Charon oraz bazującego na rozważaniach filozoficznych Hansa G. Gadamera, są one istotnymi postulatami w procesie diagnozowania chorych. Szczeklik wskazuje na istotną rolę porozumienia między leczonym i leczącym, na komfort emocjonalny komunikacji, uważając dialog i fenomenologiczną interpretację anamnezy – maladycznej narracji pacjenta – za etap zasadniczy, fundament badania przedmiotowego i dalszych czynności diagnostycznych oraz przebiegu terapii. Szczeklik uwzniośla zawód lekarza, podkreśla, zwłaszcza w dobie medykalizacji i biurokracji, jego misyjność, przywracając znaczenie powołania i uważności. Opinie autora Nieśmiertelności skłaniają do refleksji nad potrzebą wprowadzenia do programu studiów medycznych form kształcenia umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych np. w czasach pandemii.

Słowa kluczowe: Andrzej Szczeklik, medycyna narracyjna, wywiad anamnestyczny

Helena Beatus – nie tylko „muza sakralna”

Indeks autorów: Dorota Samborska-Kukuć
Numer: 2019 / 5

Helenie z Weinsztoków Beatus (1882-1916), pisarce, edytorce i działaczce społecznej, związanej z młodopolskim poetą – księdzem Antonim Szandlerowskim, historycy literatury wyznaczyli miejsce podrzędne, redukując ją do roli „muzy sakralnej”. Ze względu na skandalizujący charakter ich związku (Beatus była zamężną Żydówką), wokół jej postaci nagromadziło się wiele przekłamań. Tymczasem na jej udział w procesie twórczym Szandlerowskiego, wskazuje stylistyczne podobieństwo jej powieści autobiograficznej zawierającej listy do poety oraz zbioru korespondencji Szandlerowskiego zamieszczonych w Confiteorze. Niezależnie od faktycznego współudziału w dziele przypisanym autorowi Parakleta, warto spojrzeć na twórczość Beatus jako na zjawisko samodzielne, rozwikławszy uprzednio meandry biograficzne.

Słowa kluczowe: Helena Beatus, Antoni Szandlerowski, intymistyka młodopolska

„Antysocjalistyczne pogaduchy”. O narracyjnych polilogach lokomocyjnych

Indeks autorów: Dorota Samborska-Kukuć
Numer: 2019 / 3

W artykule autorka porównuje – w celu wskazania specyfiki – polilogi lokomocyjne pochodzące z dwu powieści: Madame Antoniego Libery oraz Ręcznej roboty Ryszarda Ćwirleja osadzonych w czasach PRL-u. Posłużyły one autorom do zobrazowania realizmu społecznego, tj. manifestacji niezadowolenia wobec opresyjności i represyjności socjalistycznego państwa. Analogiczne konstrukcyjnie, o tej samej wymowie politycznej są reprezentacjami vox populi z okresu powojennego zniewolenia hegemonią radziecką i jej ideologicznymi pochodnymi (PZPR, MO, ZOMO itp.) Sposobem przekazu są wielogłosowe, ale komplementarne i homologiczne wypowiedzi podróżnych sprowokowanych określonym artefaktem. Wpisują się one, mimo nasycenia humorem typowym dla form popularnych, w personalistyczną filozofię dialogu ks. Józefa Tischnera.

Słowa kluczowe: polilog, Antoni Libera, Ryszard Ćwirlej, PRL, realizm społeczny

Korekty i uzupełnienia do biografii Teodory (Dory) Lebenthal

Indeks autorów: Dorota Samborska-Kukuć
Numer: 2018 / 1

Dość skąpe informacje o Teodorze Lebenthal, przyjaciółce Bolesława Leśmiana, biografowie poety czerpali głównie ze źródeł wtórnych, przede wszystkim z relacji Jana Brzechwy i córki poety, Marii Ludwiki Mazurowej. W procesie weryfikacji z odpowiednimi dokumentami (metryki, spisy urzędowe, a w dalszej kolejności: księgi adresowe i notki z czasopism) większość przywoływanych opinii okazała się nieprawdziwa. Dzięki kwerendom archiwalnym udało się ustalić podstawową wiedzę o rodzicach Teodory Lebenthal, dacie jej urodzenia, adresach warszawskich. Podano w wątpliwość jej specjalizację lekarską, zgodnie z adnotacjami urzędowymi w spisach lekarzy i anonsami prasowymi była ona dermatologiem. Podważono pogłoskę, jakoby była żoną chirurga, Józefa Szpera, uzasadniając ten lapsus odpowiednimi dokumentami. Odsłonięto również nieznany dotąd krąg znajomych Dory oraz zarysowano ostatni, iłżecki etap jej życia.

Słowa kluczowe: Teodora Lebenthal, Bolesław Leśmian

Kiedy naprawdę urodził się Leśmian. O metryce i innych nieznanych dokumentach

Indeks autorów: Dorota Samborska-Kukuć
Numer: 2017 / 4

Aż do odnalezienia metryki urodzenia nie można było mieć pewności, kiedy i gdzie przyszedł na świat Bolesław Leśmian. Odszukany dokument znajdujący się w Archiwum Państwowym w Warszawie potwierdził informacje z aktu późniejszej konwersji: poeta urodził się przy ul. Chmielnej w Warszawie dnia 10 stycznia/22 stycznia roku jako syn Józefa Lesmana i Emmy z Sunderlandów. Podczas kwerend odnaleziono także i inne dokumenty: m.in. akt ślubu rodziców poety, akt urodzenia i zgonu jego rodzeństwa: brata Kazimierza i siostry Aleksandry. Wydobyte z tych źródeł informacje pomogły uzupełnić niektóre luki w biografii autora Łąki.

Słowa-klucze: Bolesław Leśmian, biografia, Lemanowie, Sunderlandowie

Wileńskie ślady Ksawery Deybel

Indeks autorów: Dorota Samborska-Kukuć
Numer: 2013 / 6

„Czarną biografię” zawdzięcza Ksawera Deybel lukom, które powstały wskutek ostentacyjnego wyrugowania jej z życia Mickiewicza. Stwarzaniu legendy i mnożeniu domysłów sprzyjał niedostatek nieweryfikowalnych dokumentów. Kwerenda w wileńskich archiwach i bibliotekach przyniosła plon w postaci licznych materiałów. Triangulacja źródeł przyczyniła się do powstania nowych kontekstów, na tle których pewne, dotychczas niepewne ślady, zyskały potwierdzenie lub zaprzeczenie. Ponowienie rekonstrukcji biografii Ksawery Deybel stworzyło też okazję do skomentowania szczególnie rażących nadużyć: przeinaczeń i konfabulacji.

Frustracje Julii Chomińskiej. Dylogia (W sieci, Ostatnie spotkanie) Jana Augusta Kisielewskiego lekturą queerową?

Indeks autorów: Dorota Samborska-Kukuć
Numer: 2011 / 4

Dylogia J.A. Kisielewskiego, tradycyjnie ujmowana jako jako utwór antyfilisterski, zyskuje inny, głębszy wymiar poprzez wskazanie – dzięki narzędziom queer – na uobecniające się w niej akcenty homoerotyczne. Główna bohaterka, Julia Chomińska to nie tylko zbuntowana wobec mieszczańskiego konwenansu młoda krakowska malarka, ale nieszczęśliwa, uwięziona w swojej Inności (ciele i pragnieniach) kobieta. Julia próbuje zrozumieć swoją sytuację (np. poprzez samoidentyfikację z dziełami sztuki), ale nie znajdując dróg wyjścia, staje się ofiarą nie tylko społecznej nietolerancji i ignorancji, lecz przede wszystkim lęku przed rozpoznaniem własnej, autentycznej tożsamości.

Uwagi do biografii Maryli w świetle odnalezionego dokumentu

Indeks autorów: Dorota Samborska-Kukuć
Numer: 2009 / 3

Kwestie życiorysowe Marii z Wereszczaków Putkamerowej – młodzieńczej miłości Adama Mickiewicza budziły z racji jej związków z biografią wieszcza zainteresowanie historyków literatury; zwłaszcza życie rodzinne – małżeństwo i dzieci próbowano pogodzić z wiernością poecie, m.in. sugerując „białe małżeństwo”. W obliczu odnalezionego dokumentu (potwierdzającego domniemania dotyczące pierworodnego dziecka Maryli pochodzące z prac niektórych badaczy i biografów) metryki urodzenia najstarszej córki małżeństwa Puttkamerów z 1823 roku – zmienia się w jakiejś mierze i modyfikuje odbiór czytelniczy korespondencji Puttkamerowej z Mickiewiczem, Zanem i Czeczotem, nabierają sensu, dotąd ukrytego, zawarte w listach liczne aluzje, wyznania, sugestie.

Dwa razy Madame. Pigmaliona autoportret z kobietą

Indeks autorów: Dorota Samborska-Kukuć
Numer: 2005 / 6

Autorka porównuje dwie powieści pod tym samym tytułem – A. Libery i A. Jackiewicza – analizując symulacyjną taktykę pisarską w kreacji postaci tytułowej oraz autoironię narratora

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji