EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Andrzej Skrendo

Diogenes z parasolem. O reżimie anachronizmu

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2023 / 6

W sensie hermeneutycznym anachronizm pozostaje niezbywalnym mechanizmem ożywiania świadomości historycznej, a siłę swą czerpie z zakazu, którym został obłożony. Artykuł pokazuje to na trzech przykładach. Lęk przed anachronizmem rządzi teorią narracji historycznej  M. Oakeshotta, co prowadzi do idei zmiany historycznej bez podmiotu zmiany. W koncepcji H.G. Gadamera istnieją dwa odmienne i trudne do uzgodnienia sposoby poradzenia sobie z groźbą anachronizmu: idea klasyczności (das Klassische, ‘the classical’) oraz zasada dziejów efektywnych (Das Prinzip der Wirkungsgeschichte, The principle of history of effect). W filozofii J. Rancière’a anachronizm zostaje odrzucony jako siła antyhistoryczna. Groźba anachronizmu powstaje, gdy czas nie jest przestrzenią wydarzania się zdarzeń, ale ustanawia strukturalne warunki możliwości ich pojawiania się. Tymczasem Ranciere uważa, że nośnikiem zmiany historycznej mogą być tylko niesubordynowane podmioty, a nie strukturalne prawidła.

Słowa klucze: anachronism, prezentyzm, historycyzm

Cyrkulacje intensywności

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2022 / 3

Recenzja: Marek Zaleski, Intensywność i rzeczy pokrewne, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2021.

Cyrkulacje intensywności

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Krytyka i nieodwołalność, czyli partner z wąsikiem

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2019 / 5

Tematem szkicu jest książka Tomasz Bocheńskiego Tango bez Edka. Eseje o literaturze współczesnej (Łódź 2018). Umieszczona zostaje ona na szerokim tle porównawczym, obejmującym zarówno filozofię, jak i literaturę. Z jednej strony chodzi tu zwłaszcza o Heideggera i takie wątki jego pisarstwa jak „się” (das Man) oraz „gadanina” (Gerede). Z drugiej – o takich autorów jak Witkacy, S. Mrożek i T. Różewicz. Ważnym wątkiem szkicu jest ponadto krytyka dokonanej przez Bocheńskiego krytyki postmodernizmu – która jednak nie jest tożsama z pochwałą postmodernizmu. Odwołując się do metafory zawartej w tytule książki Bocheńskiego autor szkicu zauważa, że dziś nie da się tańczyć bez Edka – i że lepiej się z nim, przedstawicielem współczesnego populizmu, układać, niż go wykluczać.

Słowa kluczowe: postmodernizm, modernizm, krytyka literacka

Historia literatury polskiej dla XXI wieku

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2019 / 4

Tematem szkicu jest książka  Anny Nasiłowska Historia literatury polskiej (Warszawa 2019). Książka jest rozpatrywana na szerokim tle porównawczym, które tworzą: istniejące XX-wieczne syntezy historii literatury polskiej, problemy metodologiczne historii literatury, współczesne studia nad pamięcią. Najszerszy kontekst tworzą przemiany społeczne i kulturowe związane z rozprzestrzenianiem się nowych mediów.

Słowa kluczowe: historia literatury, studia nad pamięcią, nowe media   

„Nocny złodziej jabłek” – Henryk Bereza i nurt chłopski w prozie polskiej

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2017 / 6

Tematem artykułu jest krytyka literacka Henryka Berezy oraz proza tak zwanego nurtu chłopskiego. Nurt ten rozkwitał w latach 70. ubiegłego wieku, a Bereza był najważniejszym krytykiem zajmującym się tym zjawiskiem. Czym był nurt chłopski? Jakie dyskusje wywoływał? Jakie znaczenie ma dziś? – oto pytania podjęte w artykule.

Słowa klucze: krytyka literacka, proza współczesna, nurt chłopski

Literaturoznawstwo jako nauka. Nowe szanse, stare zagrożenia

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2017 / 1

Autor rozważa naukowy status badań humanistycznych. W ujęciu historycznym sięga do czasów przełomu antypozytywistycznego i twierdzi, że zmiana, którą wówczas rozpoczęto, polega na szukania wspólnego gruntu dla wszystkich nauk. W ujęciu teoretycznym, inspirację stanowią prace badaczy należących do szeroko rozumianego nurtu konstruktywistycznego: od Flecka i Kuhna do Luhmanna i Latoura. To właśnie ci badacze pomagają nam w wypracowaniu nie-pozytywistycznego myślenia o naukowych założeniach i celach humanistyki.

Słowa kluczowe: nauka, przełom antypozytwistyczny, konstruktywizm

Wampirologia albo – jak się staje, czym się jest

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2016 / 2

Andrzej Skrendo
USz
Rozważania dotyczą książki Siegfrieda J. Schmidta Lehren der Kontingenz. Erinnerung an 40 Jahre Dopelleben (2012). Tematem są zagadnienia autobiografii, ale także przemiany radykalnego konstruktywizmu, kierunku filozoficznego  i teoretycznego reprezentowanego przez Schmidta. Motyw wampira, pojawiający się we wspomnieniach Schmidta, to figura niemieckiej tradycji nauk o duchu, którą Schmidt zwalcza, i od której nadal pozostaje mocno uzależniony.
Słowa kluczowe: radykalny konstruktywizm, autobiografia, humanistyka, S.J. Schmidt

Stanisław Barańczak: widma poezji

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2014 / 2

Tematem artykułu jest eseistyka Stanisława Barańczaka. Analizowana jest ona przede wszystkim w kontekście filozoficznym i teoretycznym, ale również w odniesieniu do przemian poezji Barańczaka. Główna teza brzmi: Barańczak jest spadkobiercą oświecenia, poetą wysokiego modernizmu, obrońcą autonomii podmiotu, autorem zawdzięczającym najwięcej Kartezjuszowi i Marksowi.

Konstruktywizm, komparatystyka, tożsamość. Ze Stevenem Tötösym de Zepetnekiem rozmawiają Agata Zawiszewska i Andrzej Skrendo

Numer: 2010 / 4

Tematem rozmowy jest wpływ jest miejsce konstruktywizmu we współczesnej nauce o literaturze, w szczególności – relacje między konstruktywizmem a komparatystyką oraz studiami kulturowymi. Konstruktywizm rozumiany jest jako całościowy projekt badawczy opary na kategoriach „sytemu” i „literaturoznawstwa empirycznego”, najpełniej opracowany przez Siegfrieda J. Schmidta i jego współpracowników. Ważną częścią rozmowy jest także stosunek konstruktywizmu do hermeneutyki (negatywny) i feminizmu (aprobatywny, jak twierdzi Zepetnek).

Szczególny rodzaj nieprzekładalności. O pewnym kłopocie z zakresu teorii przekładu z nieustannym odwołaniem do hermeneutyki

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2010 / 4

Artykuł dzieli się na dwie części – teoretyczną i historycznoliteracką. W pierwszej analizowane są relacje między teorią przekładu a hermeneutyką, w drugiej – analizowane problemy translatorskie, jakie zaobserwować można w przekładach wierszy Tadeusza Różewicza na niemiecki i angielski.

Zamiast odpowiedzi

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Literatura jako sztuka po końcu sztuki i opis fundamentalnego braku, ale zarazem czynnik niezbędny dla funkcjonowania demokratycznej wspólnoty, czyli dwie ucieczki od odpowiedzi i nieoczekiwana wolta.

Zdybany w rozkroczeniu

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2005 / 3

Recenzja. Ewa Graczyk Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym, Gdańsk 2004

Spór piąty: o krytykę literacką

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Recenzja. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy, red. A. Brodzka-Wald, T. Żukowski, Warszawa 2003

Czy istnieje polska proza lingwistyczna?

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2004 / 6

Recenzja. Jan Galant Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznań 1998

Tożsamość w perspektywie konstruktywizmu

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Autor zastanawia się, dlaczego kategoria narracji jest tematem pobocznym w teoriach konstruktywistycznych

Dwa typy krytyki etycznej i ich pogranicze

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Polemika z: Tomasz Kunz „Swój do swego po swoje”? (Kilka uwag do tekstu Michała Pawła Markowskiego) 2002 nr 1/2.; Michał Paweł Markowski Interpretacja i literatura 2001 nr 5; Tegoż Nieswój po swoje 2002 nr 4

Chlap, chlap, chlupie krew w naszych wykwintnych bucikach

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2002 / 5

Recenzja. Siostry i ich Kopciuszek, red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, Gdynia 2002

Dwa razy Gombrowicz

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2002 / 3

Recenzja. Janusz Margański Gombrowicz wieczny debiutant, Kraków 2001;Grymasy Gombrowicza. W kręgu problemów modernizmu, społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej, red. E. Płonowska-Ziarek, przeł. J. Margański, Kraków 2001

XXX Konferencja Teoretycznoliteracka, czyli jubileusz i spory

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2001 / 5

Sprawozdanie z XXX Konferencji Teoretycznoliterackiej Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, IBL PAN, Krasiczyn, 9-15 X 2001

Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i postscriptum

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2001 / 5

Refleksja nad odbiorem literatury w kontekście postulatów neopragmatystów

Anty-Kołakowski

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2001 / 1

Recenzja. Leszek Kołakowski Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999

Czy istnieje polska proza lingwistyczna?

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 2000 / 3

Recenzja. Jan Galant, Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznań 1998

Spór czwarty: literatura polska 1975-1995

Indeks autorów: Andrzej Skrendo
Numer: 1999 / 3

Recenzja. Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1998

Sporna literatura - i co dalej?

Indeks autorów: Andrzej Skrendo

Recenzja. Sporne postaci polskiej literatury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej, Warszawa 1994; Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1995; Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Kontynuacje, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1996

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji